TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (521/1999) 10 ja 24 §:ssä säädetyistä tiedoista koostuva tietosuojaseloste. 
Tietosuojaseloste on päivitetty 24.05.2018.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Aitoa Elämää

Tmi Hanna Burman

Kapteeninkatu 20-22 F 51

00140 Helsinki

aitoaelamaa@hannaburman.com

+358 45 267 2330

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOISSA

Aitoa Elämää lyhytterapeutti ja tietosuojavastaava Hanna Burman.
Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa:
aitoaelamaa@hannaburman.com
+358 45 267 2330

3. REKISTERIN NIMI

Aitoa Elämää asiakas- ja markkinointirekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään hyvän asiakassuhteen mahdollistamiseksi, sekä lain vaatimista syistä. Uutiskirjeen vastaanottajaksi rekisteröidyille voidaan lähettää asiakassuhteeseen liittyvää suoramarkkinointia, joka rekisteröidyllä on oikeus kieltää koska tahansa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tiedot poistetaan lain määräämän säilytysajan päätyttyä.


Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei referoida yksityiskohtaisesti tai äänitetä myöhempää käyttöä varten. Muistiinpanoilla turvataan terapiaprosessin jatkuvuus eikä niistä käy ilmi henkilötietoja.


Tietojen käsittely on osittain ulkoistettu ajanvarausjärjestelmä Vellon henkilötietojen säilytyksen turvalliseksi järjestämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus. Ajan varaamalla ja palvelua käyttämällä asiakas suostuu henkilötietojen käsittelyyn tämän selosteen mukaisesti.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallettaa nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksiltä y-tunnus, rekisteröidyn tiedustelut, kommentit ja muut reaktiot verkkopalveluissa, käyttäjän lähettämä aineisto (mm. ennakkotehtävä), asiakaspalaute, luvat, suostumukset ja kiellot. Tämän lisäksi rekisteri voi sisältää tietoa tilatuista palveluista ja tuotteista sekä niiden laskutuksista. Teknisesti kerättyä verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite, sijaintimaa, sijaintikaupunki, verkkopalveluiden käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmaversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä (Cookies).

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan asiakkaalta itseltään. Kertyvät tiedot voivat olla rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn asiakkaan kirjaamia.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta muille kuin asiakkaalle itselleen. Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja siirretään asiakkaan nimenomaisesta ja yksiselitteisestä pyynnöstä tai suostumuksesta sekä jos se on tarpeen rekisterinpitäjän edun puolustamiseksi. Mikäli tietoja siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta. Lisäksi siirron tulee olla henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaan sallittua.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto, kuten kirjanpito ja käsittelyssä olevien mahdollisten tilausten tilausvahvistukset, lähetyslistat, kuitit, laskut sekä muut tiedot, on suojattu ja arkistoidaan luotettavasti lukitussa tilassa. Aineistoa pääsevät käsittelemään vain siihen oikeutetut henkilöt.
  
Pääsy sähköisiin tietoihin on vain Aitoa Elämää lyhytterapeutilla Hanna Burmanilla. Asiakasrekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tiedot on talletettu keskitetysti lukitussa ja valvotussa tilassa, ja pääteyhteydet tapahtuvat Hanna Burmanin yrityksen suljetussa ja suojatussa verkossa. Internet-yhteys on suojattu.
  
Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla ja tietoturvallisella palvelimella, johon pääsy vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisterinpitäjä hallinnoi käyttöoikeuksia rekisteriin. Rekisteritiedot on suojattu rekisterinpitäjän ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan ja tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle lainsäädännön määrittelemien säännösten mukaisesti.
 
Rekisterin tiedoista voidaan ottaa myös kopioita, tulosteita ja muita paperisia otteita. Tällaista manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, ja manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisella tavalla, kun aineisto ei enää ole tarpeen asiakkaan toimeksiannon hoitamiseksi.
 
Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään ulkoistettua toimijaa, sekä SSL-salattua yhteyttä.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tarkastusoikeus on toteutettavissa korvauksetta, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähintään yksi vuosi.
  
Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi, tietojen korjauttamiseksi tai, jos haluat käyttää kielto-oikeuttasi ota yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.
  
Yhteydenoton yhteydessä on mainittava, minkä tiedon rekisteröity haluaa korjauttaa, muuttaa tai mitä tietoa haluaa poistettavaksi. Lisäksi pyynnön esittäjän tulee esittää luotettava selvitys henkilöllisyydestään.
 
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista ja/tai poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksensa. Tietoja voidaan kuitenkin tästä huolimatta säilyttää ja käyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvasta syystä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.
 
Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.
  
Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään toistaiseksi.